Algemene Voorwaarden Sitters Internet Bureau

1. Definities

1.1 Sitters Internet Bureau: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder dossiernummer 22041007 onderdeel van  Sitters Zakelijke Dienstverlening, webdesign. Gevestigd aan de Ondernemersweg 6, 4691 SL Tholen.

1.2 Opdrachtgever: de wederparij van Sitters Internet Bureau  die de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.

1.3 Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Sitters Internet Bureau om tegen betaling diensten te verrichten.

1.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de be­gro­ting van de aan die werkzaamheden ver­bon­den kosten.

1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Sitters Internet Bureau.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sitters Internet Bureau gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en al­le overige door Sitters Internet Bureau verricht­te han­delingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Sitters Internet Bureau, een door Sitters Internet Bureau gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voor­waarden akkoord gaat.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten over­eenkomst tussen de opdrachtgever en Sitters Internet Bureau en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Sitters Internet Bureau, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Webdesign / Webhosting

3.1 Sitters Internet Bureau maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aan een hostingbedrijf en Sitters Internet Bureau heeft daarbij de rol van een reseller. Bijgevolg zijn Sitters Internet Bureau en de Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingsbedrijf.

3.2 De opzegtermijn voor domeinnaam en hosting is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk of per mail worden opgezegd. Contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

3.3 Sitters Internet Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waar Sitters Internet Bureau geen invloed kan uitoefenen.

3.4 Sitters Internet Bureau is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

3.5 Sitters Internet Bureaun heeft de mogelijkheid om prijswijzigingen door te voeren voor hostingkosten, indien deze worden verhoogt door de hostingpartner. Deze wijzigingen worden vooraf kenbaar gemaakt.

3.6 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht . Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

3.7 De Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back -up van alle bestanden op de server, Sitters Internet Bureau draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

3.8 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de huidige website en mail van de huidige server in geval van verhuizing naar Sitters Internet Bureau.

3.9 Sitters Internet Bureau is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie bij de hostingpartner.

3.10 Het is verboden webhosting en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
– het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
– het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
– spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
– het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
– seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
– dreigementen;
– opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
– het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Hosted.nl B.V. en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

4. Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Sitters Internet Bureau vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Sitters Internet Bureau tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam.

5. Aanbiedingen en offertes

5.1 Alle door Sitters Internet Bureau gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij an­ders is aangegeven.

5.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Sitters Internet Bureau het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.

6. Prijzen en betaling

6.1 Na het overeenkomen van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Sitters Internet Bureau en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Sitters Internet Bureau volgens afspraak te honoreren.

6.2 Na eerste aantoonbare werkzaamheden zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Na afronding van de opdracht zal Sitters Internet Bureau een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De Opdrachtgever dient binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie, zoals deze schriftelijk is overeengekomen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.3 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, mits anders is overeengekomen.

6.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.6 Het niet voldoen van een deel van het over­eengekomen bedrag, verplicht Sitters Internet Bureau niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.

6.7 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, worden de administratie- en aan­ma­nings­kos­ten met een hoog­te t.w.v. € 25,00 in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te vol­doen, kan de vordering uit han­den worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval de opdrachtgever naast het ver­schuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en ver­goeding van ge­rech­telijke kosten, alsmede wettelijke ren­te en overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings) schade. Ver­re­ke­ning door de opdrachtgever met een openstaande vordering op Sitters Internet Bureau wordt hierbij uitgesloten. 

Indien het betalen van de aanmaning ook wordt nagelaten zal in geval van een website deze na 14 dagen offline gehaald worden. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de Opdrachtgever.

7. Levering van diensten

7.1 Sitters Internet Bureau zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Sitters Internet Bureau de opdrachtgever op de hoogte hou­den van de voortgang van de werkzaamheden.

7.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fa­ta­le termijnen en gelden als een benadering. De lever­termijn gaat in wanneer aan al­le noodzakelijke en overeengekomen voor­waarden voor uit­voering van de opdracht is voldaan.

7.3 Overschrijding van overeengekomen lever­tijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdracht­gever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Meerwerk

9.1 De opdrachtgever zal Sitters Internet Bureau steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle me­de­werking verlenen. De opdrachtgever staat er je­gens Sitters Internet Bureau voor in dat de door haar ver­strekte informatie juist en volledig is.

9.2 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

9. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Sitters Internet Bureau zijn uurprijs zal rekenen. Meerwerk dient altijd schriftelijk bevestig d te worden, waarna Sitters Internet Bureau de extra kosten schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend zal maken. Pas na akkoord van de Opdrachtgever zal Sitters Internet Bureau het meerwerk uitvoeren.

8.2 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Sitters Internet Bureau geen enkele aansprakelijkheid.

10. Naamsvermelding en promotie

10.1 Sitters Internet Bureau heeft het recht de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of pu­bli­ci­teit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Sitters Internet Bureau heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Sitters Online Diensten te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

11. Naamsvermelding en promotie

11.1 Sitters Internet Bureau is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken wanneer de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Sitters Internet Bureau zijn verstrekt.

11.2 Bovendien is Sitters Internet Bureau gerechtigd de tus­sen hem en de opdrachtgever bestaande over­een­komsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de op­dracht­gever, niet tijdig of niet be­hoorlijk vol­doet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Sitters Internet Bureau gesloten over­een­komst voort­vloeien, alsmede in ge­val van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.

11.3 In geval van overmacht is Sitters Internet Bureau gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Sitters Internet Bureau tot schadevergoeding verplicht zal zijn.

11.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Sitters Internet Bureau kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.5 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.6 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdracht­gever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Sitters Internet Bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De op­dracht­gever dient zich er van te vergewissen dat door de opdracht­gever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

12.2 Voor zover Sitters Internet Bureau bij haar activitei­ten afhankelijk is van de medewerking, dien­sten en leveranties van derden, waarop Sitters Internet Bureau weinig of geen invloed kan uit­oef­en­en kan Sitters Internet Bureau op geen enkele ma­nier aansprakelijk gesteld worden voor wel­ke scha­de dan ook voortkomend uit deze rela­ties met Sitters Internet Bureau of het verbreken er­van on­geacht of deze schade ontstaat of zicht­baar wordt gedurende de relatie met Sitters Internet Bureau.

12.3 Sitters Internet Bureau kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden ge­steld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

12.4 De aansprakelijkheid van Sitters Internet Bureau zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

13. Copyright

13.1 Al het door Sitters Internet Bureau vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sitters Internet Bureau niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

13.2 Het eigendom van de door Sitters Internet Bureau verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Sitters Internet Bureau, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3 In het laatste geval kan Sitters Internet Bureau hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schen­ding van het genoemde eigendom is Sitters Internet Bureau gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

13.4 Sitters Internet Bureau behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.5 Mocht u van mening zijn dat Sitters Internet Bureau, uw patent en/of auteursrecht schendt, dan verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient Sitters Internet Bureau aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het betreffende materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegt Sitters Internet Bureau direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site. Uiteraard mits hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

14. Reclamering

14.1 De opdrachtgever dient ter zake van waarneem­bare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Sitters Internet Bureau vervalt.

14.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

14.3 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Buitengebruikstelling

15.1 Sitters Internet Bureau heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

15.2 Sitters Internet Bureau heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Sitters Internet Bureau niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sitters Internet Bureau zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Sitters Internet Bureau kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Diverse bepalingen

16.1 Sitters Internet Bureau kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Sitters Online Diensten en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

16.3 Zowel Sitters Internet Bureau als de opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16.4 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

envelope-ophoneenvelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram